1. Ιδιοκτήτης του ιστοτόπου

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στην The Church Of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870).

Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον Κατάλογο Τοπικών Εκκλησιασμάτων για να λάβετε πληροφορίες και να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του εκκλησιάσματος της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού που βρίσκεται κοντά σας.

2. Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και διάρκεια

Με την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση ρυθμίζεται η χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και η πρόσβαση και η πλοήγηση σε αυτόν και, γενικά, η σχέση του ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει πρόσβαση σε αυτόν (εφεξής καλούμενο ατομικά «Χρήστης» ή συλλογικά «Χρήστες»).

Ο Ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά με την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της (εφεξής καλούμενες «το/τα Περιεχόμενο/α»), πάντα σύμφωνα με αυτή τη Νομική Γνωστοποίηση.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, της εμφάνισης, της διάταξης και του Περιεχομένου του Ιστοτόπου ή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή και για τη χρήση του, καθώς και το δικαίωμα διακοπής, αναστολής ή παύσης της πρόσβασης στο Περιεχόμενο του Ιστοτόπου, χωρίς ο Χρήστης να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η προσωρινή ισχύς αυτής της Νομικής Γνωστοποίησης συμπίπτει συνεπώς με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή εκτίθεται στον Ιστότοπο, έως ότου τροποποιηθεί πλήρως ή μερικώς, οπότε θα τεθεί σε ισχύ η νέα νομική γνωστοποίηση που θα διατεθεί στους Χρήστες σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρήση του Ιστοτόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται τη ρητή και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή όλων των όρων αυτής της Νομικής Γνωστοποίησης και οποιωνδήποτε ιδιαίτερων προϋποθέσεων, και έχει την ίδια ισχύ και αποτελεσματικότητα με οποιοδήποτε συμβόλαιο το οποίο συντάσσεται γραπτώς και υπογράφεται.

3. Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο είναι δωρεάν, πλην του κόστους της σύνδεσης του αντίστοιχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο οποίο έχει πρόσβαση ο Χρήστης.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν φέρει ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημίες υποστεί ο Χρήστης, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από βλάβες ή αποσυνδέσεις από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα επιφέρουν την αναστολή, την ακύρωση ή τη διακοπή της πρόσβασης στον Ιστότοπο.

4. Όροι χρήσης

Ο κύριος σκοπός των όρων χρήσης είναι η ρύθμιση της πρόσβασης στον Ιστότοπο. Όσοι εισέρχονται ελεύθερα στον Ιστότοπο υποχρεούνται να τηρούν αυτούς τους όρους. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η περιήγηση σε αυτόν συνεπάγονται την αποδοχή των όρων ρητά και χωρίς επιφυλάξεις. Επιπρόσθετα, όσοι εισέρχονται στον Ιστότοπο οφείλουν επίσης να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας.

Η υπερβολική ή η καταχρηστική χρήση του Ιστοτόπου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της πρόσβασης σε αυτόν. Υπερβολική ή και καταχρηστική χρήση θεωρείται κάθε χρήση η οποία αντιβαίνει στις γενικές αρχές της καλής πίστης, της ηθικής και της δημόσιας τάξης, κάθε χρήση που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στον Ιστότοπο ή και σε τρίτους, καθώς και στα αντίστοιχα συμφέροντά τους, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και κάθε συμπεριφορά που στοχεύει στη διακοπή ή στην επιδείνωση της λειτουργίας και της χρηστικότητας του Ιστοτόπου, καθώς και όποια συμπεριφορά παραβιάζει οποιαδήποτε συγκεκριμένη οδηγία ή και προειδοποίηση η οποία έχει κοινοποιηθεί από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ή από το προσωπικό που αυτή έχει ορίσει για τον συγκεκριμένο σκοπό. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες συμπεριφορές, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο αυτές, δεν είναι επιτρεπτές:

α. Η δυσφήμηση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

β. Η χρήση λογισμικών ιών ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος το οποίο είναι σχεδιασμένο ή αποβλέπει στη διακοπή, στη βλάβη ή στον περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού, υλισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, ή στη βλάβη ή στη λήψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα ή σε άλλες πληροφορίες στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

γ. Η αφαίρεση της τεχνικής προστασίας από προγράμματα υπολογιστών ή η απόπειρα ελέγχου της προσβλητότητας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου στον Ιστότοπο ή η παραβίαση οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας και επαλήθευσης.

δ. Η χρήση ψευδούς ταυτότητας ή η πλαστοπροσωπία κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, περιλαμβανομένης της χρήσης κωδικών πρόσβασης τρίτων, ανάλογα με την περίπτωση.

ε. Η χρήση των Περιεχομένων του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς όταν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά.

στ. Η συσχέτιση των Περιεχομένων του Ιστοτόπου με πληροφορίες πορνογραφικής φύσεως, με οποιοδήποτε είδος εκμετάλλευσης ρατσιστικής, ξενοφοβικής φύσεως ή εκμετάλλευσης που συνδέεται με την τρομοκρατία ή με τη διακίνηση όπλων.

ζ. Η μετατροπή, η δημόσια κοινοποίηση, η διανομή, η ανάθεση, η αναπαραγωγή ή η τροποποίηση των Περιεχομένων του Ιστοτόπου, εκτός εάν ισχύουν οποιεσδήποτε από τις εξαιρέσεις οι οποίες είναι έγκυρες νομικά ή οι οποίες εγκρίνονται ρητά από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού.

η. Η αδυναμία συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις ή με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

θ. Η προώθηση, η πραγματοποίηση, η υποστήριξη ή η ενθάρρυνση ενεργειών οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η λειτουργία του Ιστοτόπου υποστηρίζεται από διακομιστές παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, η σύνδεση των οποίων πραγματοποιείται μέσω δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών επικοινωνιών.

Η σύνδεση στον Ιστότοπο ενδέχεται να ανασταλεί για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, όπως οι ακόλουθοι:

α) Ηλεκτρική ή τηλεφωνική βλάβη.

β) Επιθέσεις από ιούς στους διακομιστές που υποστηρίζουν τον Ιστότοπο.

γ) Σφάλματα των χρηστών κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

δ) Φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα.

ε) Απεργίες ή εργασιακές συγκρούσεις.

στ) Πολεμικές συρράξεις ή άλλες καταστάσεις ανωτέρας βίας.

Αυτοί οι λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι απρόβλεπτης φύσεως ή, είτε έχουν προβλεφθεί είτε μπορούν να προβλεφθούν, είναι αναπόφευκτοι.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη όταν συμβαίνει οτιδήποτε από τα ανωτέρω.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους κανόνες οι οποίοι εμπεριέχονται σε αυτή τη Νομική Γνωστοποίηση ή στη νομοθεσία που τους προστατεύει, ενδέχεται να περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας παράνομης πράξης, διοικητική κύρωση, αδίκημα ή έγκλημα και δίνει το δικαίωμα στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού να απαιτήσει, κατά περίπτωση, την αντίστοιχη αστική, διοικητική, εργατική ή ποινική ευθύνη.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δηλώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και των τεχνολογικών εξελίξεων, για να εγγυηθεί τη λειτουργία του Ιστοτόπου και να ανιχνεύσει την ύπαρξη ιών και άλλων στοιχείων που είναι επιβλαβή για τους Χρήστες. Ωστόσο, ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής στο Διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα αξιόπιστα και ότι, επομένως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν τροποποιήσεις στα συστήματα πληροφορικής (λογισμικό και υλισμικό) του Χρήστη ή στα ηλεκτρονικά έγγραφα και στα αρχεία που εμπεριέχονται σε αυτά τα συστήματα. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιονδήποτε κίνδυνο ή ζημία ενδέχεται να προκύψει, εγγυώμενος, συνεπώς, την απαλλαγή της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού αναφορικά με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα επαρκών εργαλείων για την ανίχνευση και την απενεργοποίηση επιβλαβών προγραμμάτων υπολογιστών αντιστοιχεί στον Χρήστη.

5. Ενσωματωμένο περιεχόμενο ή διασυνδεόμενοι δικτυακοί τόποι

Εισαγωγή συνδέσμων από ιστοσελίδες τρίτων στον Ιστότοπο

Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης, οντότητα ή ιστότοπος επιθυμεί να εισάγει οποιοδήποτε είδος συνδέσμου από την ιστοσελίδα του στον Ιστότοπο, αυτός ο σύνδεσμος επιτρέπεται να κατευθύνεται μόνο στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου, εκτός εάν η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή της. Επιπρόσθετα, ο σύνδεσμος πρέπει να είναι απόλυτος και πλήρης έτσι ώστε να οδηγεί τον Χρήστη στη διεύθυνση URL του Ιστοτόπου και να καλύπτει εντελώς ολόκληρο το μέγεθος της οθόνης της αρχικής σελίδας του Ιστοτόπου.

Απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις η εισαγωγή πλαισίων οποιουδήποτε είδους γύρω από τον Ιστότοπο ή η αδειοδότηση προβολής του Περιεχομένου μέσω διαφορετικών διευθύνσεων URL πέραν της διεύθυνσης URL του Ιστοτόπου και, σε κάθε περίπτωση, η προβολή του Περιεχομένου από κοινού με περιεχόμενο εκτός του Ιστοτόπου με τρόπο που: (i) προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα ή σύγχυση, ή παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τους Χρήστες αναφορικά με την πραγματική προέλευση της υπηρεσίας ή των Περιεχομένων, (ii) συνιστά πράξη σύγκρισης ή μίμησης, (iii) αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της φήμης της εμπορικής επωνυμίας και του κύρους της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, ή (iv) απαγορεύεται με άλλο τρόπο από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εισαγωγή ενός συνδέσμου δεν υποδηλώνει την ύπαρξη νομικών σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού και του ιδιοκτήτη του τρίτου ιστοτόπου, ούτε την αποδοχή, έγκριση, χορηγία, επαλήθευση ή εποπτεία των περιεχομένων ή των υπηρεσιών του ιστοτόπου από μέρους της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν επιτρέπει την εισαγωγή συνδέσμων στον Ιστότοπο από τρίτους ιστότοπους που περιέχουν αθέμιτο, ακατάλληλο ή παράνομο υλικό, πληροφορίες ή περιεχόμενα που έρχονται σε αντίθεση με την ηθική, τη δημόσια τάξη ή τους γενικά αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες. Ωστόσο, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν διαθέτει τα ανθρώπινα και τεχνικά μέσα για να γνωρίζει και να ελέγχει όλες τις πληροφορίες, τα περιεχόμενα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους τρίτους ιστότοπους των οποίων οι σύνδεσμοι ενδέχεται να έχουν εισαχθεί στον Ιστότοπο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν αναλαμβάνει κανένα είδος ευθύνης για οποιαδήποτε πτυχή σχετίζεται με τους εν λόγω τρίτους ιστότοπους.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή και αμέσως οποιονδήποτε σύνδεσμο στον Ιστότοπο, ειδικά σε περίπτωση παράνομης φύσης της δραστηριότητας ή του περιεχομένου του τρίτου ιστοτόπου του οποίου ο σύνδεσμος εμπεριέχεται στον Ιστότοπο. Εάν οι Χρήστες διαθέτουν πραγματική γνώση της παράνομης φύσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται μέσω αυτών των τρίτων ιστοτόπων, παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού για να απενεργοποιήσει τον σύνδεσμο πρόσβασης στους αντίστοιχους ιστότοπους.

Εισαγωγή συνδέσμων από τον Ιστότοπο σε τρίτες ιστοσελίδες

Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλους ιστότοπους τρίτων μερών τυχόν γίνεται στον Ιστότοπο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν αναπτύσσει ούτε διαχειρίζεται τις εν λόγω σελίδες, ούτε είναι ο ιδιοκτήτης των ανωτέρω διευθύνσεων URL, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα που εμπεριέχονται στις εν λόγω σελίδες, ούτε για ζημίες που θα προκύψουν από την πρόσβαση σε αυτές ή που θα δημιουργηθούν από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές.

Εάν οι Χρήστες διαθέτουν πραγματική γνώση της παράνομης φύσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται μέσω αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων, τους ζητούμε να ενημερώσουν αμέσως την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού για να προβεί στην απενεργοποίηση του συνδέσμου πρόσβασης στους εν λόγω ιστότοπους.

6. Δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου, περιλαμβανομένων όλων των Περιεχομένων και των στοιχείων αυτού (περιλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, του ηχητικού υλικού και των βίντεο, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο αυτών), τα οποία διατίθενται στον Ιστότοπο, καθώς και όσων φιλοξενεί σε τρίτους δικτυακούς τόπους, είτε επειδή αποτελούν ιδιοκτησία της, είτε επειδή έχει αποκτήσει τα κατάλληλα δικαιώματα για τη χρήση τους. Παρομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έχει λάβει τις κατάλληλες άδειες αναφορικά με τα δικαιώματα για όσες εικόνες εμφανίζονται στον Ιστότοπό της.

Τα εμπορικά σήματα που συμπεριλαμβάνονται στον Ιστότοπο ανήκουν στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ή σε τρίτους, οι οποίοι έχουν δώσει στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού την άδεια να χρησιμοποιεί τα εμπορικά τους σήματα στον Ιστότοπο. Απαγορεύεται σε όσους περιηγούνται στον Ιστότοπο να χρησιμοποιούν αυτά τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη ή τη λήψη άδειας για τη χρήση τους.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι μη κερδοσκοπική. Επιτρέπεται η δωρεάν περιήγηση, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση, αντιγραφή, διανομή και μετάδοση του συνόλου του περιεχομένου που παράγεται από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού σ’ αυτόν τον ιστότοπο. Για τη διάδοση του ευαγγελίου του Παντοδύναμου Θεού, κάθε Χρήστης (μέσο ενημέρωσης, ομάδα, οργάνωση ή μεμονωμένο πρόσωπο) είναι ευπρόσδεκτος από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού να αναπαράγει τα Περιεχόμενα που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρά τα ανωτέρω, κατά την αναπαραγωγή, αναφορά ή άλλη χρήση οποιωνδήποτε Περιεχομένων εμπεριέχονται στον Ιστότοπο, κάθε Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) Πρέπει να περιλαμβάνεται μια σημείωση στην οποία αναφέρεται ότι το Περιεχόμενο «προέρχεται από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού», καθώς και η διεύθυνση του ιστοτόπου της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

2) Το Περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιείται όπως έχει προβλεφθεί αρχικά, συνεπώς δεν επιτρέπεται η αλλοίωση, η διαστρέβλωση, η απόσπαση τμημάτων και η μεταβολή του Περιεχομένου ή η δημιουργία οποιωνδήποτε άλλων παράγωγων έργων από αυτό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

3) Οποιοδήποτε Περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, για εμπορικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, το Περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δυσφήμηση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού ούτε για την αντίθεση προς τον σκοπό αυτού του Ιστοτόπου, ο οποίος έγκειται στο να γίνει κανείς μάρτυρας και να κηρύξει το ευαγγέλιο του Παντοδύναμου Θεού.

4) Το Περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου ενδέχεται να περιέχει υλικό που είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά χωρίς τη λήψη άδειας από τον/τους αρχικό/ούς δημιουργό/ούς ή τον/τους ιδιοκτήτη/ες δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, ο Χρήστης που αναπαράγει τα Περιεχόμενα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις επιπτώσεις που απορρέουν από την αδυναμία να τηρήσει αυτές τις ρήτρες και για τη συνακόλουθη ευθύνη για την παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

Τέλος, επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε είδους εμπορικής επικοινωνίας, εκτός εάν έχουν ληφθεί προηγουμένως οι απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

7. Δημοσίευση κανόνων: χρήση και επικαιροποίηση

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση (περιλαμβανομένων των Όρων Χρήσης, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής για τα Cookies) είναι διαθέσιμη σε όσους εισέρχονται στον Ιστότοπο ως Χρήστες ή ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Όσοι έχουν πρόσβαση στη Νομική Γνωστοποίηση μπορούν να τη συμβουλεύονται και να την εκτυπώνουν χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

Το περιεχόμενο των κανόνων που εμπεριέχονται στη Νομική Γνωστοποίηση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ισχύουσα νομοθεσία, στη δομή της οργάνωσης, στις υπηρεσίες, στον σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστοτόπου και στις τεχνολογικές υποδομές, με βάση τις οποίες μπορεί να επικαιροποιείται περιοδικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη Νομική Γνωστοποίηση για να εξακριβώνετε τις αλλαγές που υφίσταται με την πάροδο του χρόνου.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση, η οποία περιλαμβάνει επίσης τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, διέπεται από την ισπανική νομοθεσία. Λόγω της υπερεθνικής φύσεως των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσοι εισέρχονται στον Ιστότοπο από άλλες χώρες οφείλουν επίσης να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία που θεσπίζει το κάθε κράτος, εφόσον η εφαρμογή της είναι επιτακτική.

Για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διένεξης ή και ασυμφωνίας που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτέλεση, τη μη συμμόρφωση ή την ακυρότητα αυτής της Νομικής γνωστοποίησης, θα εφαρμοστούν οι επιτακτικοί κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής.

9. Λοιπά

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας έχει μεταφραστεί εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες μεταφραστές. Ωστόσο εξαιτίας γλωσσικών διαφορών κλπ., ένας μικρός αριθμός ανακριβειών είναι αναπόφευκτος. Αν ανακαλύψετε οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πρωτότυπη κινεζική έκδοση, και να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μας ενημερώσετε.

Η ελληνική εκδοχή των όρων χρήσης έχει μεταφραστεί από τα ισπανικά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ της μετάφρασης και της ισπανικής εκδοχής, η ισπανική εκδοχή θα επικρατήσει.